Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________


Ochrana osobných údajov ____________________

ascskola (36K) Spoločne bez hraníc
____________________
ascskola (14K)
projekt C.L.M.R.E.S.
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Centra voľného času NMnV

Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky
Centra voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom

A. Kvalifikačné predpoklady a podmienky podľa § 39 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, t. j.
a) splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca
b) splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
B. Ďalšie požiadavky a kritériá:
a) bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019
b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
c) zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona NR SR č. 138/2019
d) ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona NR SR č. 138/2019
e) znalosť platných právnych predpisov potrebných na výkon funkcie
f) absolvovanie funkčného vzdelávania podľa § 47 a § 89 zákona NR SR č. 138/2019
g) osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, kreatívnosť, komunikatívnosť
h) ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, internet)
C. Požadované doklady uchádzačov:
a) písomná prihláška do výberového konania
b) štruktúrovaný životopis
c) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
d) doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 2 zákona NR SR č. 138/2019
e) návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia
f) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
g) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
D. Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 1.7.2021
Uchádzačov, ktorí splnia predpoklady v zmysle §5 ods.5 zákona č. 552/2003, pozve rada školy na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie vzhľadom na povahu povinností riadiaceho zamestnanca a na povahu riadiacej práce.

Termín a miesto podania prihlášky: Prihlášky s požadovanými dokladmi možno doručiť do 17.5.2021 vrátane v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie – riaditeľ CVČ “ na adresu: Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom, Ul. čsl. armády č. 1, PSČ: 915 32. Pri doručení poštou rozhoduje dátum podacej pečiatky.

viď príloha ...

Autor: admin | Dátum a čas pridania: 22.04.2021, 10:33:12

Prílohy:
Neznmy typ sboru;  
Súbor: vyhlasenie_VK_R_CVC_2021.docx 
Veľkosť: 30191B 
Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPríloha 1 (vyhlasenie_VK_R_CVC_2021.docx) | 

<< naspäť

TOP