Voľné pracovné miesta _________________
PDF (2,89K)
Projekty realizované s finančnou podporou ESF:
_________________


Ochrana osobných údajov ____________________

ascskola (36K) Spoločne bez hraníc
____________________
ascskola (14K)
projekt C.L.M.R.E.S.
____________________
Učíme sa ANJ ____________________

Počet prístupov
na stránku
od 26.10.2009

Novinky

Začiatok školského roka 2.9.2020

Vážení rodičia a študenti!
Organizáciu začiatku školského roka 2.9.2020 riešime na základe odporúčaní a usmernení MŠVVaŠ SR nasledovne:
2. – 4. ročník:
Začiatok 8,00 hod., do 9,00 hod. triednické hodiny v kmeňových učebniach
• vstup do školy cez šatne s rúškom za dodržania bezpečnostných epidemiologických opatrení ÚVZ SR: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk (ROR)

1.ročník:
Začiatok 9,00 hod., pred hlavným vchodom (zoznamy žiakov do tried budú vo vestibule školy),
• vstup do školy pod vedením triedneho učiteľa za dodržania bezpečnostných epidemiologických opatrení ÚVZ SR: nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk (ROR),
• do 10,00 hod. triednická hodina
• žiaci prinesú: výročné vysvedčenie z 9. ročníka a rodný list
• od triednych učiteľov dostanú: prístupové heslá na Edupage, čipy na evidenciu dochádzky, súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR) a evidenčné listy, ktoré žiadame zákonných zástupcov aktualizovať, opraviť, doplniť a vyplnené a podpísané vrátiť triednemu učiteľovi na ďalší deň.

V súlade s nariadením MŠVVaŠ SR je zákonný zástupca/plnoletý žiak POVINNÝ pri prvom nástupe do školy - dňa 2. septembra 2020 odovzdať triednemu učiteľovi doklad: „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy“ (príloha D1). Dokument v tlačenej podobe si môžete vyzdvihnúť aj na vrátnici školy od 27.8.2020 do 31.8.2020 v čase 6,00 - 14,00 hod.

Od 3. 9. 2020
• riadne vyučovanie podľa rozvrhu zverejneného na Edupage, 2. – párny týždeň
• vyučovanie až do odvolania prebieha v kmeňových učebniach + v učebniach určených pre skupiny v triede (zverejní triedni učiteľ a na Edupage)
• žiaci používajú elektronický dochádzkový systém (čipy), do školy vstupujú cez šatne.

Upozorňujeme, že zákonný zástupca
• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
• Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
• Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie (príloha D1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha D2).
• V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.


Školský internát (ŠJ)
Žiaci ubytovaní v školskom internáte vyplnené a podpísané tlačivo „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy“ (príloha D1) odovzdajú vychovávateľovi pri nástupe do ŠJ.


Autor: admin | Dátum a čas pridania: 26.08.2020, 12:44:18
Posledná modifikácia: 10.09.2020, 07:49:55

Prílohy:
Neznmy typ sboru;  
Súbor: D1.docx 
Veľkosť: 22343B 
Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPríloha 1 (D1.docx) | Neznmy typ sboru;  
Súbor: D2.docx 
Veľkosť: 15468B 
Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPríloha 2 (D2.docx) | 

<< naspäť

TOP